AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX -14.56 763.70 (-1.87%)  DJIA -450.02 34265.37 (-1.30%)  NASDAQ -385.10
13768.92 (-2.72%
)
 S&P 500 -84.79 4397.94 (-1.89%)  NIKKEI -250.67
27522.26 (-0.90
%)
 DAX  -308.45 15603.88 (-1.57%)  BEL-20  -69.69 4148.79 (-1.65%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 04/08/2020
Categorie: Column

Er is meer (klimaatcrisis) dan corona  

Het zal de oplettende belegger niet ontgaan zijn: kwam het aandeel Tesla tot begin 2017 niet boven $ 250 en tussen 2017 en eind 2019 niet boven $ 370; daarna werd een enorme sprint ingezet naar $ 1000, gevolgd door een tik terug (corona) en inmiddels staat het aandeel op ruim $ 1600 ! En dat is dés te opmerkelijker omdat het bedrijf zich steeds meer als een gewone autoproducent moet gedragen nu het zich steeds meer op massa-productie richt EN steeds meer concurrerenten ook elektrisch gaan ! Ik vind de stijging boven $ 370 dan ook vooral gebaseerd op fantasie, al moet ik uiteraard toegeven dat het bedrijf in de eerder genoemde jaren (ternauwernood) een faillissement overleefde en volgens mij zelfs even technisch failliet was, en dat Musk zich uiteindelijk daadwerkelijk minder bemoeit met het bedrijf en ook minder (omstreden) uitlatingen doet. Ook de opstart van de vrachtauto-productie zal een zware wissel op het bedrijf trekken, zowel financieel als organisatorisch, en wordt volgens mij (schromelijk) overschat. Want nét als met gewone elektrische auto’s is de actieradius in de praktijk fors minder dan de theoretische getallen van de fabrikant en zijn deze vrachtwagens amper geschikt voor het ECHTE werk. En dat is: lange afstanden rijden met zoveel mogelijk vracht en zo lang mogelijk door kunnen rijden; iets dat voor elektrische (vracht) auto’s nog altijd niet weggelegd is. Nee, ik had een dergelijke koerssprong WEL logisch gevonden als het bedrijf had aangekondigd dat het wederom een nieuwe stap zou gaan zetten. B.v met de productie van waterstofauto’s en daarna waterstof-vrachtauto’s; want DAT is de (enige) échte toekomst op vervoersgebied. Op steeds meer plaatsen in de wereld begint dat besef EINDELIJK door te dringen en worden steeds meer plannen onthuld voor de productie van zowel elektriciteit als waterstof, fabrieken, tankstations enz. En om de klimaatafspraken van Parijs na te komen moet dat in een véél hoger tempo dan nu, en daar zou een fabrikant als Tesla significant aan bij kunnen dragen. Of heb ik iets gemist ? Trouwens, hoe divers over Tesla wordt gedacht blijkt ook uit de VS-adviezen: van $ 70 tot $ 2400 als koersdoel !

De klimaatcrisis wacht niet, hoé corona ook de aandacht opeist …

In alle consternatie over de corona-crisis, inmiddels de zoveelste economische crisis in de laatste 20 jaar en tevens de zoveelste epidemie / pandemie van een Dye-mens-ziekte (zo nose) is men bijna geneigd om alle andere nieuws sterk naar de achtergrond te duwen of zelfs geheel te vergeten. Echter, dat is een luxe die we ons absoluut niet kunnen permitteren want de klimaat-crisis, ook al daalt de uitstoot van klimaat-schadelijke gassen door de corona-crisis tijdelijk drastisch, dendert op de achtergrond vrijwel onafgebroken door. Ik hoef toch niemand nog te vertellen dat de economische gevolgen van het ontsporen van het klimaat de grootste economische ellende ooit met zich mee zal brengen ? Immers, meer dan 50% van alle westerse economische activiteit is gelegen in laag-liggende gebieden die op middellange en zeker op lange termijn onder water komen te staan. En ALS tijdige verplaatsing daarvan al lukt dan zal dat verschrikkelijk duur zijn (en waarheen ?), en mede daarom zal een hoop welvaart simpelweg in de steek worden gelaten. Inmiddels zijn we zover dat het stijgen van de zeespiegel voor de komende jaren niet meer in mm’s wordt uitgedrukt, maar in cm’s; en zodra we de beruchte grens van 1,5-2° Celsius opwarming overschrijden dan worden dat eerst dm’s richting 2050, dan vele meters richting 2100 en 60-200 m voor de honderden jaren daarna. Voorbeeld: Na 60 m zeestijging resteren alleen nog enkele heuvels in Overijssel, Gelderland, N-Limburg en stukjes N-Brabant boven water, alsmede de hogere Z-Limburgse heuvels; bij 200 m stijging alleen nog de hoogste Z-Limburgse heuvels ! Anders gezegd: in beide scenario’s verdwijnt het overgrote deel van NL onder (tientallen meters) zeewater en in het laatste scenario zelfs minder dan 0,5% ! LET OP: dit zijn geen bedenksels van welke wetenschap dan ook; het is in het verleden al meerdere keren zo gegaan omdat het klimaat ook van zichzelf uit op kan warmen en af kan koelen. Uiteraard in een absurd veel lager tempo dan de ongekende klimaat-verandering die WIJ nu veroorzaken (miljoenen jaren versus minder dan 200 jaar), maar het effect is uiteindelijk hetzelfde. En dat is ook de ENORME DENKFOUT die sommige klimaat-sceptici maken, die tegen elk wetenschappelijk bewijs in beweren dat de huidige opwarming natuurlijk is. Het maakt namelijk GEEN ENE SIKKEPIT uit wie er gelijk heeft, al weet bijna iedereen wel hoe het wérkelijk zit, want de gevolgen zijn HETZELFDE ! Ook de kennis over het omslagpunt, waarna klimaat-verandering in een enorm veel hoger tempo plaats gaat vinden en het in alle opzichten onmogelijk is om deze nog af te remmen of te stoppen, is enorm groot en daarom moet de mondiale opwarming NOOIT boven die 1,5-2 °C komen. En de rode draad daarvan moeten we héél snel weer oppakken, anders hebben we al 1,5-2° Celsius opwarming tussen 2030 en 2050 en is ALLES VOOR NIETS; en komt er een einde aan het leven zoals we dat nu kennen voor nieuwe generaties …

Onze methaan-emissies moeten héél snel héél hard naar beneden !


Het hoeft geen betoog dat, áls klimaatverandering totaal uit de hand loopt, er ook geen winsten meer te behalen zijn op beurzen; slechts oneindig veel zware verliezen (maar dat lijkt me kristalhelder). En daarmee is het ook voor beleggers een enorm belangrijke zaak dat klimaat-verandering niet uit de hand loopt en alles en iedereen zich houdt aan de afspraken van Parijs. Na een tijdelijke dip door de corona-crisis zullen de broeikasgas-emissies waarschijnlijk weer naar oude nivo’s terug kruipen. En tóch mag dat niet want dan zou er niets significants veranderen en het is nu juist de bedoeling dat we de komende decennia in hoog tempo gaan veranderen door steeds minder broeikasgassen uit te stoten. En zoals u van eerdere columns van ondergetekende weet komt dat niet alleen maar door CO2; er zijn tientallen andere zeer belangrijke en zeer agressieve broeikasgassen. Methaan (CH4) is daar de grootste en waarschijnlijk ergste van (35x zo sterk als CO2), en het slechte nieuws is dat de emissie van deze stof alsmaar harder stijgt. Naast de nogal beperkte natuurlijke bronnen zijn dat vooral de winning van fossiele brandstoffen, veeteelt, stortplaatsen en rijstvelden. En uit opgesloten luchtbellen in boorkernen van kilometers diep liggend landijs in b.v Groenland en Antarctica weten we hoeveel er (veel) vroeger in de lucht voorkwam. Een paar rekensommen en even later blijkt: in 2017 (laatste volledige meetjaar) belandde bijna 600 miljoen ton in de atmosfeer, dat STIJGT ook nog met 50 miljoen ton (9% per jaar !) en de CH4-concentratie in corona-tijd nam NIET af maar steeg juist verder ! Voorbeeld: als een dergelijke stijging deze eeuw doorgaat is dat alleen al goed voor 3-4 °C EXTRA opwarming en zijn daardoor de doelen van Parijs al een lachertje. De wetenschap heeft ook gemeten, ondermeer met satelliet Tropomi, dat dit vooral door winning van steenkool, olie, aardgas (1/3) en bovenal veeteelt (2/3) komt. Vooral runderen hebben dat in de vertering, boeren dat gas ruim 1 keer per minuut op en produceren per dier per dag bijna 250 liter methaan ! Dan begrijpt u ook direct waarom de corona-crisis hier geen invloed op heeft. Ook ontdekte men dat er ruim 2x zoveel broeikas-gas (vooral CH4) vrijkomt bij de winning van schalie-olie en schaliegas in het Permian Bekken (New Mexico-Texas). Jaren geleden, toen ik al over dat onderwerp schreef, gaf ik al aan dat dit enorm onderschat werd. En nu doet het niet alleen veel kwaad in het klimaat maar hadden ook miljoenen Amerikanen hun energie-behoefte daarmee kunnen dekken. Terug naar de grote lijn: En als we niet héél snel héél veel doen aan deze emissie, dan hebben alle andere inspanningen op klimaat-gebied (ook) geen zin en gaat het klimaat keihard naar de kl#ten …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.